Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten Art2Change

 

Artikel 1 Algemeen 
1.1 Deze opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Art2Change VOF (hierna A2C genoemd) en alle opdrachten en overeenkomsten die met A2C worden aangegaan, en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.
1.2 Afwijkingen van deze opdrachtvoorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever worden door A2C niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door A2C anders is overeengekomen.
1.3 Aanbiedingen van A2C zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald.
1.4 A2C is gerechtigd een opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, als de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, of indien een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever wordt ingediend, zij in liquidatie komt te verkeren of haar bedrijfsactiviteiten staakt.
1.5 A2C kan deze opdrachtvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending aan de opdrachtgever van de gewijzigde voorwaarden. Als de opdrachtgever binnen deze termijn van veertien dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging, zullen voor haar de oorspronkelijke voorwaarden blijven gelden.
1.6 Een overeenkomst gaat in zodra A2C bevestiging van de opdrachtgever heeft ontvangen op basis van een offerte. Bevestiging kan schriftelijk of per mail gebeuren.
1.7 Voor inschrijving voor leergangen, trainingen, opleidingen, lezingen, workshops geldt dat de overeenkomst is aangegaan zodra het inschrijfformulier is ingediend bij A2C schriftelijk of per mail/ online en de algemene voorwaarden zichtbaar zijn geaccepteerd.
1.8 Voor inschrijving voor leergangen, trainingen, opleidingen, lezingen, workshops geldt dat A2C als aanvullende voorwaarde voor inschrijving kan hanteren dat de factuur vooraf wordt betaald. Deelname is dan pas gegarandeerd als de kosten zijn voldaan. Zulks alleen als dat in de wervingstekst is aangegeven.

Artikel 2 Offertes 
2.1 Als in de door A2C uitgebrachte offerte geen geldigheidsduur is aangegeven, bedraagt deze dertig dagen.
2.2 De offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie.
2.3 De ontvanger van de offerte mag de daarin vervatte kennis en ervaring van A2C slechts gebruiken voor het vormen van een oordeel over de aanbieding en deze niet aan derden beschikbaar stellen. Dit is eveneens van toepassing op opdrachten tot het uitbrengen van voorstellen tot onderzoek.
2.4 Voor particulieren geldt de wettelijke bedenktermijn van 7 dagen na aangaan van de overeenkomst.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht 
3.1 De opdrachtgever zal volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht verlenen en aan A2C de informatie, materialen en faciliteiten die daartoe benodigd zijn beschikbaar stellen. De opdrachtgever zal zorgdragen voor de veiligheid van (medewerkers van) A2C dat in het bedrijf van de opdrachtgever of op zijn verzoek op een andere locatie aanwezig is.
3.2 De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door de mate waarin de opdrachtgever medewerking verleent.
3.3 A2C zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. De verplichtingen die A2C met de opdracht aangaan heeft het karakter van een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting.
3.4 De werkzaamheden van A2C kunnen onder meer bestaan uit: voorbereidingswerkzaamheden en onderzoek (zoals oriëntatie op de werkplek, houden van interviews, ontwikkelen van materiaal, opstellen van een trainingsprogramma en analysewerkzaamheden), uitvoeren van een programma (training, keynote lezing, masterclass, workshop, werkconferentie, presentatie of adviestraject), besprekingen (inhoudelijke besprekingen, voortgangs-besprekingen en evaluatiegesprekken), coachingssessies, begeleiding van teams, begeleiding van projectgroepen, consultancywerkzaamheden.
3.5 De opdrachtgever zorgt voor een geschikte trainingsruimte met minimaal een flip-over. De opdrachtgever zorgt op verzoek van de trainer voor aanvullende hulpmiddelen zoals vermeld in de offerte.
3.6 A2C behoudt zich het recht voor om een deelnemer die meer dan één uur te laat komt, de toegang tot de betreffende bijeenkomst te weigeren, indien dit naar het oordeel van A2C een verstorende invloed heeft op de activiteiten, in welk geval ter zake geen aanspraak wordt gemaakt op enige restitutie.
3.7 Het is de deelnemer niet toegestaan om tijdens de uitvoering van de dienstverlening door of namens A2C, audio- of video-opnamen te maken, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 4 Prestaties door derden 
4.1 In overleg met, en na goedkeuring van de opdrachtgever kan A2C gebruik maken van externe trainers/adviseurs/acteurs uit eigen netwerk, in welk geval de opdracht geheel of ten dele onder de eindverantwoordelijkheid van A2C door een derde zal kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 5 Tarieven en betalingen 
5.1 Voor de werkzaamheden van A2C is een honorarium verschuldigd op basis van het dagdeel- en/of product tarief dat in de opdrachtbevestiging beschreven staat. Een dagdeel is een middag, ochtend of een avond. Alle in de opdrachtbevestiging genoemde tarieven luiden in euro en zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.
5.2 Het honorarium is, tenzij anders bepaald, exclusief de kosten van een eventuele accommodatie (trainingsruimte, hulpmiddelen en/of overnachtingkosten), studiemateriaal en reiskosten, inclusief administratiekosten, tenzij anders overeengekomen in de offerte. Reiskosten te maken in verband met de uitvoering van consultancy/maatwerkopdrachten en in-company diensten bedragen € 0,35 per gereden kilometer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3 A2C behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Dit doet A2C niet tijdens lopende opdrachten. Voor een verlenging van de opdracht bij dezelfde opdrachtgever, kan de tariefsverhoging wel worden doorgevoerd, op basis van een nieuwe overeenkomst en in overleg.
5.4 Op basis van nacalculatie verrichte diensten worden per maand in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven. Is een totaalbedrag overeengekomen, dan kan dit bedrag in maandelijkse termijnen als voorschot worden gefactureerd of in één bedrag achteraf.
5.5 De betalingstermijn van facturen van A2C bedraagt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 21 dagen na factuurdatum.
5.6 A2C kan diensten aanbieden die vooraf worden gefactureerd, zoals deelname aan opleidingen, leergangen, trainingen, workshops, lezingen.
5.7 Wanneer een deelnemer (opdrachtgever) de kosten vooraf heeft voldaan en A2C kan de dienst niet leveren door overmacht of een tekort aan inschrijvingen, wordt het betaalde bedrag binnen 30 dagen terugbetaald aan deelnemer (opdrachtgever).
5.8 In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij – onverminderd de wettelijke gevolgen van niet- nakoming van verbintenissen – met ingang van de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. A2C is na schriftelijke aanmaning gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,= onverminderd het recht om de volledige incassokosten te vorderen.
5.7 A2C is te allen tijde bevoegd alvorens (verder) te presteren, te verlangen dat de opdrachtgever afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen richting A2C.

Artikel 6 Wijziging of Annulering van de opdracht 
6.1 Komen partijen overeen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht te wijzigen, dan kan dat de overeengekomen tijdsplanning of aanpak beïnvloeden. Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen zijn voor de partijen bindend.
6.2 Wanneer een tussentijdse wijziging of vertraging de overeengekomen levertijd, honorarium of kostenvergoedingen beïnvloedt, zal A2C dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever melden.
6.3 Iedere aan A2C verstrekte opdracht, kan schriftelijk (brief of fax) worden geannuleerd. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of faxdatum.
6.4 Bij annulering, ook als dit te wijten is aan corona, gelden de volgende regelingen: 6.4 Wanneer een bijeenkomst, waarvoor A2C is ingehuurd een bijdrage te leveren, vanwege regels van de overheid niet live kan plaatsvinden:
– Annulering op een termijn van meer dan 20 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden is kosteloos. Tot 10 werkdagen voor uitvoering brengen wij 50% in rekening. Met uitzondering van eventuele al verrichtte voorbereidingsactiviteiten en kosten van derden die A2C aantoonbaar heeft gemaakt en die voor A2C verschuldigd blijven.
– Bij annulering binnen de termijn van 10 werkdagen brengen we de volledige kosten in rekening.
– Bij niet tijdige annulering is het volledige bedrag van de werkzaamheden onherroepelijk verschuldigd en kan geen aanspraak worden gemaakt op enige restitutie. Bij ernstige persoonlijke omstandigheden van opdrachtgever (ziekte, overlijden) kan A2C uit coulance een uitzondering maken en zal A2C dit ook ten alle tijden en met hart en ziel overwegen. Aan deze coulance regeling kan echter door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
– Bij inschrijving voor leergangen, opleidingen, trainingen, workshops, kunnen bij annulering administratiekosten in rekening worden gebracht, mits dit vooraf op het inschrijfformulier kenbaar is gemaakt. Ook geldt hierbij het volgende: Na verzenden van het inschrijfformulier via onze website, gaan de wettelijke 14 dagen bedenktijd in (waarbinnen je kosteloos van gedachten kunt veranderen) en krijg je van ons een bevestigingsmail voor de deelname aan de gewenste training. Annuleren kan kosteloos tot 20 werkdagen voorafgaand aan de eerste trainingsdatum, hierna wordt 50% van de totale trainingsprijs in rekening gebracht. Bij annuleren tot één week van tevoren wordt 100% van de totale trainingsprijs in rekening gebracht.
– Bij annulering heeft de wederpartij/deelnemer het recht om iemand anders in plaats van de oorspronkelijk aangewezen deelnemer te laten deelnemen aan het programma. Op een dergelijke indeplaatsstelling zijn wat betreft annulering de bepalingen van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
– Als de overeenkomst slechts voorziet in een individueel begeleiding- of coachingsgesprek, kan deze tot 48 uur vóór aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur vóór aanvang van het gesprek, dan wel als de deelnemer niet op de afspraak verschijnt, is A2C gerechtigd om het volledige overeengekomen tarief in rekening te brengen.
– Verplaatsen we die naar een passende online omgeving op hetzelfde moment. De tariefafspraken blijven ongewijzigd.
– Dit geldt ook als de opdrachtgever besluit om een bijeenkomst niet live maar online te doen, terwijl dat van de overheid wel zou mogen.
– In het geval van een groot event waarbij verplaatsen naar online niet mogelijk of wenselijk is, gelden in beginsel de regelingen zoals opgenomen in 6.4. Uit coulance zal A2C in dit geval samen met de opdrachtgever zoeken naar mogelijke uitzonderingen. Aan deze coulance regeling kan echter door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
– Wanneer vanwege overheidsregels activiteiten in ons open trainingsaanbod niet door kunnen gaan, bieden wij deelnemers de mogelijkheid kosteloos door te schuiven naar een door ons aangeboden alternatieve datum, of zelf voor vervanging te zorgen. Teruggave van inschrijvingsgeld is in deze gevallen niet mogelijk.

Artikel 7 Intellectueel eigendom, geheimhouding en privacy 
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die geldend gemaakt kunnen worden ten aanzien van de door A2C gebruikte modellen, studiematerialen, methoden, technieken en instrumenten berusten blijvend bij A2C, tenzij daar andersluidende afspraken over zijn gemaakt.
7.2 Het is, met uitzondering van uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van A2C, niet toegestaan de door A2C in het kader van de uitvoering van een opdracht openbaar gemaakte of beschikbaar gestelde werken op enigerlei wijze te gebruiken of te bewerken, voor enig ander doel dan in het kader van de opdracht is bepaald. Het door A2C geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 Opdrachtgever zal een naamsvermelding van A2C of een aanduiding van een eventuele andere rechthebbende in de beschikbaar gestelde werken niet verwijderen of wijzigen.
7.4 Gegevens van opdrachtgevers en deelnemers aan leergangen, trainingen, workshops, opleidingen worden niet openbaar gemaakt, noch uitgeleend of verkocht aan derden.
7.5 Gegevens van deelnemers (opdrachtgevers) aan leergangen, trainingen, workshops, opleidingen kunnen op een deelnemerslijst vermeld worden ten behoeve van die specifieke leergang, training, opleiding, workshop. Tijdens de leergangen, trainingen, workshops, opleidingen wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven dat deelnemer (opdrachtgever) dat niet wil.
7.6 A2C verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever heeft verkregen. Deelnemers vragen we nadrukkelijk hetzelfde te doen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.7 A2C verplicht ingehuurde derden een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen, waarmee ook de ingehuurde derde zich verplicht tot geheimhouding zoals in artikel 7.6 omschreven.
7.7 Bij opleidingen, leergangen, workshops, trainingen zal A2C deelnemers (opdrachtgevers) wijzen op geheimhouding van al hetgeen ter ore komt van mede- deelnemers. Deelnemers (opdrachtgevers) verplichten zich tot geheimhouding bij inschrijving en acceptatie van de algemene voorwaarden.
7.8 A2C behoudt zich het recht voor om de bij de uitvoering van de overeenkomst opgedane kennis, voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke en/of tot de wederpartij/deelnemer herleidbare informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en klachten 
8.1 A2C is, met uitzondering van gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever of een derde mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten in verband met de uitvoering van de opdracht.
8.2 De totale aansprakelijkheid van A2C zal per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen nooit meer bedragen dan het bedrag dat de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aan A2C verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij A2C te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen richting Art2Change na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
8.4 De opdrachtgever vrijwaart A2C en de voor A2C werkzame personen voor iedere aansprakelijkheid richting derden in verband met het gebruik van door de opdrachtgever aan A2C verstrekte informatie of materialen.
8.5 Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen twee maanden na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.
8.6 Klachten worden vertrouwelijk behandeld en schriftelijk bevestigd door A2C binnen acht dagen na ontvangst. De klacht wordt bewaard gedurende de looptijd van de klacht en nog twee jaar daarna.
8.7 Binnen 14 dagen wordt de klacht behandeld en wordt aan de opdrachtgever een reactie gegeven door A2C.
8.8 Als een klacht gegrond is, zal A2C de werkzaamheden alsnog verrichten of herstellen of de opdrachtgever tegemoet komen, tenzij dit voor de opdrachtgever inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dient dan door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden. 8.9 Indien de opdrachtgever en A2C het niet eens worden over afhandeling van de klacht of voorgestelde oplossing, zal de klacht door een externe bemiddelaar worden behandeld en zo nodig worden beoordeeld. Het oordeel van de bemiddelaar is bindend. De kosten van de bemiddelaar zullen worden gedragen door A2C.

Artikel 9 Niet kunnen leveren van diensten
9.1 In het geval dat A2C door ernstige overmacht (bijvoorbeeld ziekte) of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst (bijvoorbeeld een training) op een vast afgesproken tijdstip uit te voeren, kan A2C naar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding (zoals accommodatiekosten) te zijn gehouden.
9.2 Bij ernstige overmacht en het niet kunnen leveren van een dienst op een vast afgesproken tijdstip zal A2C er overigens altijd alles aan doen om met opdrachtgever afspraken te maken over uitstellen, overdragen van informatie, of inschakelen van een vervanger.
9.3 Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door A2C ingeschakelde derden.
9.4 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden bij het niet nakomen van levering van een dienst op een vooraf afgesproken tijdstip.
9.5 Bij opleidingen, cursussen, trainingen, workshops, kan A2C een minimumaantal deelnemers instellen. Wanneer er te weinig deelnemers zijn, is A2C gerechtigd tot annulering over te gaan. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld en al voldane kosten worden binnen 30 dagen teruggeboekt.

Artikel 10 Slot bepalingen
10.1 Als één of meer bepalingen van deze opdrachtvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.
10.2 A2C is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de opdrachtvoorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de wederpartij tijdig zal informeren. 10.3 Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van A2C aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de opdrachtvoorwaarden en de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank het arrondissement van de vestigingsplaats van A2C, onverminderd ons recht om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie.

Utrecht, 15 maart 2022

Art2Change
info@art2change.nl
Trompstraat 1D2
2202 KP Noordwijk aan Zee
KVK: 85560707